Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ХОСТИНГ” и "РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙНИ" ОТ „СПЕЙС.БГ” ЕООД

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 Съгласно настоящите Общи условия и сключен в електронна или писмена форма договор, “СПЕЙС.БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София 1408, ж.к. Стрелбище, бл. 11, вх. Г, ет. 8, ап. 71, наричан по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, предоставя услугите „Хостинг” и "регистрация на домейни", описани в т 1.2 и 1.3 от настоящите Общи условия, а клиентът, наричан по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ”, приема да ползва тази услуга, в съответствие с изискванията на настоящия договор, като се задължава да заплаща договорените цени за ползването им.

1.2 Услугата „Хостинг” представлява правото на ползване на част от дисково пространство, изчислителни мощности, системен и помощен софтуер, както и връзката към световната мрежа Интернет на ДОСТАВЧИКА, чрез които ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикува желана от него информация.

1.3 Услугата "регистрация на домейни" представлява вписването на името на домейн в съответните регистри на имена на домейни, управлявани от определени от ICANN организации. Услугата включва и предоставяне на възможност за конфигуриране на съответни сървъри на имена и записи, необходими за ползването на домейна.

2. СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1 Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва за уговорен между страните срок, считано от датата на неговото подписване, респективно от датата на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Общите условия. Изключение правят случаите описани в т. 2.3 от Общите условия.

2.2 След изтичането му, договорът се продължава автоматично, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплати услугата за нов срок за ползването й. Договорът може да бъде продължаван при условията на предходното изречение неограничен брой пъти.

2.3 При сключване на договора в електронна форма от сайта на ДОСТАВЧИКА, чрез декларирано съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ с условията и клаузите на настоящия договор, страните се задължават безусловно да ги спазват.

2.3.1 ДОСТАВЧИКЪТ записва чрез общоприет стандарт за преобразуване, по технически начин, правещ възможно възпроизвеждането и съхраняването в специални файлове на своя сървър всяка информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

3.1.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури услугите „Хостинг” и „регистрация на домейни” съгласно параметрите договорени с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.1.2 ДОСТАВЧИКЪТ своевременно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпили повреди, аварии и други причини, които затрудняват или пречат за нормалното ползване на услугата по този договор, както и за срока по отстраняването им.

3.1.3 Във връзка с поддръжката на услугата, ДОСТАВЧИКЪТ осигурява непрекъсната наличност на квалифициран дежурен персонал и улеснена връзка на ПОТРЕБИТЕЛЯ с Оперативния център на „СПЕЙС.БГ” ЕООД (Helpdesk). Helpdesk работи по схемата 7x24x365 дни в годината (или 24 часа на ден, седем дни в седмицата).

3.1.4 Срещу допълнително възнаграждение ДОСТАВЧИКЪТ може, но не е длъжен, да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, извън стандартно предлаганите, като регистриране и администриране на домейн, изработване на Интернет страници или предоставяне на технически консултации.

3.1.5 Услугата "регистрация на домейн" изисква публикуване на данни (име на организация, име за контакт, адрес, телефон, e-mail адрес и др.) за регистранта на домейна и други асоциирани лица (технически и административен контакт). ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява данните да бъдат публикувани и има право да ги промени по време на регистрацията на домейна и след това, с изключение на името на собственика или името на организацията собственик на домейни от областта .eu.

3.1.6 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пази и защитава търговската тайна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до ощетяване на последния.

3.1.7 При констатирани нарушения или неспазване на клаузите на настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да предприеме всички необходими действия за отстраняване на нарушенията, включително временно или окончателно да прекрати предоставянето на услугата и действието на договора. ДОСТАВЧИКЪТ не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за времето, през което услугата по договора не е била предоставяна по тази причина.

3.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

3.2.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща за услугата цените по договора в срока и по начините, определени в Договора. В случай на забавяне на плащането след този срок, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати след седемдневно предизвестие предоставянето на услугата до извършване на плащането.

3.2.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва услугата по настоящия договор, в съответствие с действащите законови разпоредби, както и в съответствие с общоприетите морални норми, етичните правила в Интернет и добрите световни практики.

3.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото да използва 60-80 минути процесорно време в рамките на 24 часа. (1%= 14.40мин).

3.2.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

3.2.4.1 Да не зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава или предоставя връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:

- противоречащи на законодателството или нарушаващи правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите международни актове;

- пропагандиращи дискриминация, фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

- накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, eтническа или религиозна вражда;

- нарушаващи имуществени или неимуществени права на трети лица, включително авторски и сродните им права;

- съдържащи порнография, сексуално насилие, както и връзки към Интернет страници с такова съдържание;

- съдържащи компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг зловреден код;

- подвеждащи и фалшиви сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация (phishing).

3.2.4.2 Да не използва услугата „Хостинг” за приложения като IRC сървъри, Torrent тракери, on-line игри, чат сесии, proxy сървъри и др.

3.2.4.3 Да не изпраща нежелани търговски съобщения по електронната поща (СПАМ).

3.2.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа по всяко време верни данни за контакт за домейни, регистрирани в системата на ДОСТАВЧИКА. Поставянето на неверни или фалшиви данни за регистриран домейн се счита за основание за прекратяване регистрацията на домейна от страна на ДОСТАВЧИКА.

3.2.6 При регистрация на домейн ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява напълно с условия за ползване, наложени от организациите, управляващи съответните домейни от първо ниво. Изискванията на EURid за регистрация на .eu домейни могат да бъдат прочетени тук: http://www.eurid.eu/bg/imena-na-domeini-eu

3.2.7 При неправомерно ползване на услугата ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на ДОСТАВЧИКА. При установяване на такива действия ДОСТАВЧИКЪТ временно преустановява предоставянето на услугата до установяване на обстоятелствата. Неправомерно ползване е налице и когато при ползването на услугата се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на ДОСТАВЧИКА, включително надвишаването на лимита от процесорно време посочен в т. 3.2.3, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законите и законовите разпоредби на действащото законодателство.

3.2.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя като свои услугите, получени от доставчика, без предварителното писмено одобрение от страна на ДОСТАВЧИКА.

3.2.8.1. В случай, че потребителят предоставя и/или препродава като свои услугите, получени от ДОСТАВЧИКА, без да е уведомил крайните си клиенти, че услугите са предоставени от ДОСТАВЧИКА, то ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за качеството на услугите и не е длъжен да указва каквато и да е било техническа помощ и съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ по отношение на неговите крайни клиенти.

3.2.9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае официално да предоставя и/или препродава услугите на ДОСТАВЧИКА, то за тази цел се подписва нов договор, в който се уточняват конкретните параметри на предоставяните услуги.

4. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения страните носят отговорност в съответствие със Закона за задълженията и договорите.

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за:

- за унищожаване или загуба на данни, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по причини независещи от ДОСТАВЧИКА;

- загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат от ползване на услугата по този договор;

- неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва услугата;

- претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при и по повод ползване на услугата;

- незаконосъобразното използване на услугата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- загуба на данни, пропуснати ползи при неспазване на сроковете на заплащане на услугата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.2 ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ съхранява, пренася или прави достъпна в Интернет, както и да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

5.3 ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.4 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пропусната възможност за регистрация на домейн от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако между момента на проверка за свободно име на домейн и момента на заплащането на поръчката за регистрация на този домейн, домейнът е бил регистриран от трето лице или през друг регистратор на домейни.

5.5 По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави всяка информация, с която разполага, относно ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговата дейност.

6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

6.1 Цените на услугата „Хостинг”, сроковете и начините за плащане са описани подробно на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА. За услуги, извън стандартно предлаганите и изискани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, страните сключват допълнително споразумение.

6.2 В случай на забавяне на плащанията с повече от 7 дни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати предоставянето на услугата до извършване на плащането. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на всички дължими по договора възнаграждения за срока на временно преустановяване на предоставянето на услугите и не отговаря за произтичащите от това претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.3 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на услугата "регистрация на домейн" е длъжен да поръча и заплати продължаването на домейна си до 2 дни преди изтичането на настоящата регистрация на домейна. В противен случай ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемната регистрация на домейн за следващ период, както и си запазва правото да изиска допълнителни такси за възстановяването на регистрация на домейна.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.2 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока му в следните случаи:

7.2.1 При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон;

7.2.2 В резултат на действия или актове на държавни или общински органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да било от страните, правещо невъзможно предоставянето, респ. получаването, на услугата за срок по-дълъг от 30 дни.

7.2.3 При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по този договор, считано от влизане в сила на съответното решение;

7.2.4 По силата на решение на правораздавателен орган;

7.2.5 След едностранно 7-дневно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната по договора страна, в случай на нарушение на договора, продължило повече от 7 (седем) дни от уведомяване за нарушението;

7.2.6 Без предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА, ако ПОТРБИТЕЛЯТ не извърши плащане за ползваните услуги до 15 дни след срока по т. 6.2.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от услугата „Хостинг” в рамките на 14 дни (2 седмици) след сключване на договора, без да дължи обяснения за съображенията си на ДОСТАВЧИКА. Възстановяването на пълната сума за активиране на услугата става по банков път или в брой в офиса, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема всички разходи по възстановяване на сумата.

8.2 ДОСТАВЧИКЪТ възстановява частично или не възстановява суми при регистрация на домейн име и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с разходи от страна на ДОСТАВЧИКА. За допълнителна облага могат да бъдат смятани промоционални подаръци, както и всички разходи направени от ДОСТАВЧИКА във връзка с изпълнението на условията по договора за предоставяне на услугата „Хостинг”, невключена в описанието и.

9. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България гражданско законодателство.

9.2 При възникване на спорове, страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния съд.

9.3 Всички протоколи, приложения и допълнителни споразумения към този договор са неразделна част от него.

9.4 Изменения и допълнения на този договор могат да се правят само в писмена форма, по взаимно споразумение между страните.

9.5 Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани писмено от ДОСТАВЧИКА по всяко време, като бъдат предоставени в електронна форма на Интернет страницата му. Измененията и допълненията на Общите условия ще имат сила за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако в дадения му писмено достатъчен срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви писмено, че ги отхвърля.

9.6 СТРАНИТЕ се задължават взаимно да пазят и защитават търговската и технологична тайна на отсрещната страна, като се въздържат от всякакви действия, които могат да доведат до нейното ощетяване.

9.7 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигурява поверителност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато той е физическо лице, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с Декларацията за конфиденциалност.

Последно обновяване: 09.08.2012 г.